Efxl1aergsc1lepo1luj

መሰረታዊ ትልሚ ኣጸሓሕፋ ዛንታ

ንኡስ ኮርስ ቀሊል ቅርጺ ኣተራርኻ ዛንታ (ፍቱን ፎርሙላ)

እዚ ንኡስ ኮርስ መሰረታዊ ትልሚ ኣጸሓሕፋ ዛንታ'ዩ። ነታ ኩሉ ግዜ ክትጽሕፍዋ ትሓልሙ ዛንታ ንምጽሓፍ ብመጠኑ ከሳልየኩም ይኽእል'ዩ። ኣብዚ ብምፍራም ከኣ ብነጻ ነቶም መሰረታውያን ስልትታት ኣጸሓሕፋ ክትመሃርዎም ትኽእሉ።

ብተወሳኺ፡ ቅርጺ ዛንታ ዝገልጽ ሰንጠረጅ ብነጻ ኣብ ኮምፕዩተርኩም ከተራግፍዎ ትኽእሉ ቀሪብና ከምዘለና ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ጽቡቕ ምጅማር ይግበረልኩም።


Your Instructor


ኣሮን ብርሃነ
ኣሮን ብርሃነ

መፍትሕ ኣካዳሚ ሓደ ካብ ዝምህሮ ኮርሳት 'መሰረታዊ ትልሚ ኣጸሓሕፋ ዛንታ'። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኮርስ ድማ መሰረታዊ ስልትታት ኣጸሓሕፋ መጽሓፍ ንግዱሳት ብምምሃር፡ ነቲ ዝበርስ ዘሎ ባህሊ፡ ዝራኸስ ዘሎ ስነ-ምግባር ህዝብና ከምኡ ውን ዝዳሃኽ ዘሎ ናይ ምጽሓፍ መንፈስ ኣበራቢርካ መጽሓፍቲ ከምዘሕትሙ ምግባር'ዩ። ብተወሳኺ ነቲ ብብዙሓት ተጀሚሩ ዘሎ ንኡድ ተበግሶ ናይ ምጽሓፍ ብስነ-ፍልጠታዊ መንገዲ ብምስናይ፡ ትሕዝቱኡ ሃብታም ጽልዉኡ ሰፊሕ ዝኾነ ፍርያት ምቕራብ'ዩ።

ተስፋ ንገብር ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክትጽንበሩና!


Frequently Asked Questions


እዚ ኮርስ መዓስ ይጅምር? መዓስ ከ ይውድእ?
እዚ ኮርስ ሕጂ ይጅምር፡ መወዳእታ ከኣ የብሉን። ኩሉ ኣብ ናትኩም ውልቃዊ ንጥፈት'ዩ ዝብገስ። ቀስ እናበልኩም ነዞም ምዕራፋት ናይዚ ኮርስ ክትሽፍንዎም ትኽእሉ ወይ ድማ ቀልጢፍኩም ክትውድእዎ ትኽእሉ። ኩሉ ኣባኹም'ዩ ዝምርኮስ።
ነዚ ኮርስ'ዚ ንክውድእ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ክህልወኒ'ዩ?
ሓንሳብ ነዚ ኮርስ'ዚ ክትወስዱ ወሲንኩም ምስ ኣተኹም፡ ንዘይተወሰነ ግዜ ወይ ንሓዋሩ ክፉት ማዕጾ ክህልወኩም'ዩ። ብዝደለኹሞ ዓይነት መራኸቢ ቴክኖሎጂ (ስማርት ፎን፡ ኣይፓድ፡ ኮምፑተርስ) ነቲ ትሕዝቶ ናይዚ ኮርስ ክትድህስስዎ ትኽእሉ።
ሓንሳብ ነዚ ኮርስ ምስ ወዳእኩ፡ ዘዝደለኹዎ ምዕራፍ እናዘለልኩ ክሰምዕ ይኽእል ዶ?
እወ። ኣብ መጀመርታ ደረጃ ብደረጃ ክሳብ መወዳእታ እንተሰሚዕኩም ተመራጺ'ዩ። ብድሕሪኡ ግን፡ ደጊምኩም ክትርእይዎ ዝደለኹም ምዕራፍ እናዘለልኩም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

Get started now!