Rt37ueyoqpqzpfohjzbv

ፈጠራዊ ኣጸሓሕፋ መጽሓፍ

ብከመይ ደረጃ ብደረጃ ልቢ-ወለድ መጽሓፍ ትጽሕፍ

   Watch Promo   Enroll in Course

ዝኸበርኩም ኣሓት ኣሕዋት። እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም።

ኣሮን ብርሃነ ይበሃል። ኣብ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኮለጃት ካናዳ ከም መምህር ኮይነ ይሰርሕ። ንኣብ ኮለጃት ወይ ዩኒቨርስቲ ዝወሃብ ህቡብ ኮርስ ፈጠራዊ ኣጸሓሕፋ ደረጃ ብደረጃ ልቢ ወለድ፡ ናብ ህዝብና ንምብጻሕ፡ ነቲ ካሪክሉም ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተርጊመ ኣቕሪበዮ ኣለኹ። ሰለዚ እዚ ኮርስ’ዚ ናይ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርስቲ ኮርስ’ዩ። እቲ ሓደ ፍሉይነቱ ብቋንቋ ትግርኛ ይወሃብ ምህላዉ ጥራሕ’ዩ።

ነዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወትኩም ዝሓለፍኩሞ መሰናኽላት ኣብ መጽሓፍ ከተስፍርዎ ሓሲብኩም ዶ ትፈልጡ? ወይ ነዚ መዓልታዊ ትዕዘብዎ ዘይፍትሓውነት ንሕሉፍ ወለዶ ክኸውን ክትስንድዎ ትሕልኑ ዶ? ወይ ውን ክትጽሕፉ ጀሚርኩም ግን ኣብ መወዳእታ ከይበጻሕኩም ኣቋሪጽኩም ዶ ትፍፈልጡ? ሓደ ንድፊ መጽሓፍኩም ወዲእኩም ናብ ዝኾነ ካልእ ከየካፈልኩም ኣብ ከብሒ ገዛኹም ኣቐሚጥኩሞ ዶ ትህልዉ?

እዚ ናይ ብዙሓት ብድሆ’ዩ። ሓንሳብ ስራሕ ይገፍሕ፡ ሓንሳብ ውን ካልእ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ይርከብ፡ ወይ ድማ በየን ጀሚርካ በየን ከምትውድእ ስለዝሕርብት ክኸውን ይኽእል። እቲ ምኽንያት ዝኾነ ይኹን፡ እዚ ኮርስ’ዚ ነታ ኣብ ሓንጎልኩም ዘላ ሓሳብ መጽሓፍ ብከመይ መንገዲ ደረጃ ብደረጃ ኣብ መዛዘሚ ተብጽሕዋ ዘሳሊ ፈጠራዊ ኣጸሓሕፋ ኮርስ’ዩ። መጽሓፍ ዘሕተመ ይኹን ወይ ውን ንመጀርታ ግዜ መጽሓፍ ክጽሕፍ ዝሕልን ሰብ እዚ ኮርስ ዘድልዮ ፍልጠት መስርሓት ምጽሓፍ ደረጃ ብደረጃ ከስንቖ’ዩ።

ዝኾነ ብዕቱብ ነዚ ኮርስ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ዝተኸተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ፡ ቀዳመይቲ ንድፊ መጽሓፉ ክውድእ ይኽእል’ዩ።

ንኩሎም ንምጽሓፍ ዘድልዩ መስርሓት ሓደ ብሓደ ኣብዚ ክንዝትየሎም ኢና። ዝተፈላለዩ ዕዮ ገዛ እናሃብና ወይ በዳሂ ሕቶታት እናቕብና ኣብቲ ናይ ምጽሓፍ ስራሕ ምሉእ ብምሉእ ከምትጥሕሉ ክንገብር ኢና። ካብ ምምንጫው ሓሳብ ክሳብ ምሕታም መጽሓፍ ንምብጻሕ ክሕግዝ ዝኽእል ኣገባባትን ኣስተምህሮን ኣብዚ ኮርስ’ዚ ሓደ ብሓደ ክንርእዮ ኢና።

ኣብዚ ኮርስ’ዚ ንመሃሮ ዓንቀጻት፥

  • መጽሓፍ ብከመይ ትጽሕፍ
  • ንድፊ
  • ቅርጺ ዛንታ
  • ውጥን (ፕሎት) ዛንታ ኣብ ሰለስተ ክፋላትን 9 ጨንፈራትን ብምጉዛይ
  • ምምዕባል ጠባያት

እዞም ሓሙሽተ ዓንቀጻት ነፍስ-ወከፎም ሓሓሙሽተ ምዕራፋት ኣለዎም። ስለዚ ካብቲ ጉዙፍ ኣርእስቲ ናይቲ ዓንቀጽ ጀሚርና ነቶም ምዕራፋት ሓደ ብሓደ ብዝርዝር እናኣተና ክንርእዮም ኢና። ምናልባት ነዚ ቪድዮ ደጊምኩም ክትርድእዎ ዘይክኣልኩም ነገራት እንተሎ፡ ብመንገዲ ኢመይ ክትሓቱ ትኽእሉ። ኣብዚኣ ብሓባር ኮይና፡ ነዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዝተፈጸመ ታሪኻ፡ ጅግነንት ይኹን ክድዓት፡ በለጽ ይኹን ርህራሀ ብመክልዕ ልቢ ወለድ ወይ ውን ሓቀኛ ዛንታ እናጸሓፍና ንመጻኢ ወለዶ ምእንቲ ከነሕልፎ፡ ነዚ መሰረታዊ ፍልጠት ኣጸሓሕፋ መጽሓፍ ተማሂርና ምጽሓፍ ክንጅምር ኣለና።

ስለዚ ነፍስ-ወከፍ ዓንቀጽ፥ ምዕራፍ ወይ ንኡስ ምዕራፍ ብኣንክሮ ተኸታተልዎ። ውጽኢት ፍር-ጻዕርኹም ምእንቲ ክትርእዩ ነቲ ዝወሃብ ዕዮ ገዛታት ብጥብቂ ስርሕዎ። ነቲ መደረ ናይቲ ቪድዮ ደጋጊምኩም ኣኾምስዕዎ። ከምዚ እንተጌርኩም ነቶም መሰረታውያን ፍልጠታት ጽቡቕ ጌርኩም ስለትጭብጥዎም፡ ብሉጽ መጽሓፍ ክትጽሕፉ ክትክእሉ ኢኹም።Your Instructor


Aaron Berhane
Aaron Berhane

መፍትሕ ኣካዳሚ ሓደ ካብ ዝምህሮ ኮርሳት 'ፈጠራዊ ኣጸሓሕፋ መጽሓፍ'ዩ'። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኮርስ ድማ መሰረታዊ ስልትታት ኣጸሓሕፋ መጽሓፍ ንግዱሳት ብምምሃር፡ ነቲ ዝበርስ ዘሎ ባህሊ፡ ዝራኸስ ዘሎ ስነ-ምግባር ህዝብና ከምኡ ውን ዝዳሃኽ ዘሎ ናይ ምጽሓፍ መንፈስ ኣበራቢሩ መጽሓፍቲ ከምዘሕትሙ ምግባር'ዩ። ብተወሳኺ ነቲ ብብዙሓት ተጀሚሩ ዘሎ ንኡድ ተበግሶ ናይ ምጽሓፍ ብስነ-ፍልጠታዊ መንገዲ ብምስናይ፡ ትሕዝቱኡ ሃብታም ጽልዉኡ ሰፊሕ ዝኾነ ፍርያት ምቕራብ'ዩ።

ተስፋ ንገብር ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክትጽንበሩና!


Course Curriculum


  መእተዊ (Introduction)
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


እዚ ኮርስ መዓስ ይጅምር? መዓስ ከ ይውድእ?
እዚ ኮርስ ሕጂ ይጅምር፡ መወዳእታ ከኣ የብሉን። ኩሉ ኣብ ናትኩም ውልቃዊ ንጥፈት'ዩ ዝብገስ። ቀስ እናበልኩም ነዞም ምዕራፋት ናይዚ ኮርስ ክትሽፍንዎም ትኽእሉ ወይ ድማ ቀልጢፍኩም ክትውድእዎ ትኽእሉ። ኩሉ ኣባኹም'ዩ ዝምርኮስ።
ነዚ ኮርስ'ዚ ንክውድእ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ክህልወኒ'ዩ?
ሓንሳብ ነዚ ኮርስ'ዚ ክትወስዱ ወሲንኩም ምስ ኣተኹም፡ ንሓደ ምሉእ ዓመት ዘይተደረተ ክፉት ማዕጾ ክህልወኩም'ዩ። ብዝደለኹሞ ዓይነት መራኸቢ ቴክኖሎጂ (ስማርት ፎን፡ ኣይፓድ፡ ኮምፑተርስ) ነቲ ትሕዝቶ ናይዚ ኮርስ ክትድህስስዎ ትኽእሉ።
ሓንሳብ ነዚ ኮርስ ምስ ወዳእኩ፡ ዘዝደለኹዎ ምዕራፍ እናዘለልኩ ክሰምዕ ይኽእል ዶ?
እወ። ኣብ መጀመርታ ደረጃ ብደረጃ ክሳብ መወዳእታ እንተሰሚዕኩም ተመራጺ'ዩ። ብድሕሪኡ ግን፡ ደጊምኩም ክትርእይዎ ዝደለኹም ምዕራፍ እናዘለልኩም ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

Get started now!